Regulamin

REGULAMIN PORTALU WIZYTADOMOWA.PL
Regulamin obowiązujący od  dnia 10.10.2017 roku

§1 Postanowienia ogólne

 1. Portal WizytaDomowa.pl jest Portalem internetowym, którego wydawcą jest WizytaDomowa.pl sp. z o.o. wpisaną do ewidencji KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000683958, realizująca działalność w siedzibie pod adresem: 01-991,Warszawa, ulica Heroldów nr 17B lok. 18. Nr REGON: 367616596, nr NIP: 1182147748, zwany dalej Portalem. 
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, oraz korzystania przez Użytkowników i Użytkowników Profesjonalnych portalu WizytaDomowa.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik i Użytkownik Profesjonalny korzystający z Portalu dokonujący akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Wydawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo świadczenia usług dla Użytkowników Standard i Użytkowników Premium wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkowników Premium i Użytkowników Standard.
 6. Regulamin jest wiążący dla Użytkowników i Użytkowników Profesjonalnych bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
   

§2 Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie dedykowane do peryferiów mobilnych dedykowana środowisku IOS, Android lub innym, ułatwiająca korzystanie z zasobów Portalu, w tym wyszukiwanie i zamawianie wizyt po stronie zleceniodawcy, oraz obsługę wizyt domowych po stronie zleceniobiorcy.
 2. Baza danych – zbiór danych zapisanych gromadzonych  zgodnie z zasadami przyjętymi dla systemu teleinformatycznego dedykowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych portalu.
 3. Kalendarium dostępności – przestrzeń informacyjno-graficzna Profilu Standard i Profilu Premium zawierająca informacje o dostępności usługi wizyt domowych lekarza i aktywności zawodowej lekarza w przychodni.
 4. Lead – zapytanie o usługę lub dane kontaktowe pozyskane w celu realizacji usługi.
 5. Lekarz – Użytkownik Profesjonalny zawodowo związany z usługami medycznymi, w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, masażysta, weterynarz w przypadku medycyny weterynaryjnej.
 6. Portal – serwis www dostępny pod adresem  www.WizytaDomowa.pl, którego właścicielem jest Wydawca.
 7. Profil Premium – przestrzeń informacyjno-reklamowa portalu WizytaDomowa.pl. będący wizualizacją wpisu w bazie danych, potwierdzający fakt korzystania z określonych usług portalu po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji zawierający informacje dotyczące danych Lekarza: imię, nazwisko, specjalizacja, adres, e-mail, adres strony www, adres profilu w ZnanyLekarz.pl, profilu w portalu Facebook, telefon, opis, godziny realizacji wizyt w praktyce wizyt domowych, cennik usług. Dodatkowo profile Premium oznaczane są jako "polecane".
 8. Profil Standard – przestrzeń informacyjno-reklamowa portalu WizytaDomowa.pl. będący wizualizacją wpisu w bazie danych, potwierdzający fakt korzystania z określonych usług portalu po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji zawierający informacje dotyczące danych Lekarza: imię, nazwisko, specjalizacja, adres, e-mail, telefon, opis, godziny realizacji wizyt, zwana także usługą Standard.
 9. Przychodnia – miejsce realizacji świadczeń medycznych i okołomedycznych związanych z aktywnością zawodową lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, masażystów i pozostałych.  
 10. Odwiedziny – okres, jaki Pacjent lub Użytkownik Profesjonalny spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje użytkownika.
 11. Strefa lekarza – przestrzeń portalu zarezerwowana dla Użytkowników Profesjonalistów, umożliwiająca rejestrację i logowanie do Profilu Standard lub Profilu Premium oraz ich edycję.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną. 
 13. Świadczenie Zdrowotne -świadczenia Użytkownika Standard lub Użytkownika Premium rozumianego, jako zespół czynności lub pojedyncza czynność, mająca na celu zmianę stanu zdrowia, co najmniej do poziomu uznanego za prawidłowy i zgodny z obowiązującą wiedzą i standardami medycyny. 
 14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych Wydawcy na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego, bez jednoczesnej obecności stron.
 15. Pacjent – osoba prawna lub fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskuje dostęp do profili Użytkowników Profesjonalnych udostępnianych przez Wydawcę za pośrednictwem Portalu.
 16. Użytkownik Premium  – zwany dalej Użytkownikiem Profesjonalnym – osoba prawna lub fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która, przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej oraz uiszczeniu opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem, uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Wydawcę dedykowanych dla użytkowników Premium tj. publikacji profilu zawodowego Użytkownika Standard poszerzonego sekcję informacyjną przeznaczoną dla użytkowników Premium oraz świadczenia dodatkowe: wyróżnienie profilu jako "polecany" oraz pierwszeństwo w obsłudze zapytań skierowanych do Biura Obsługi Klienta (BOK) portalu WizytaDomowa.pl - tj. poprzez pośrednictwo w dystrybucji zapytań o realizację wizyt przez BOK.
 17. Użytkownik Standard – zwany dalej Użytkownikiem Profesjonalnym – osoba prawna lub fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca zawód medyczny lub okołomedyczny, która  przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej oraz uiszczenie opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem, uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Wydawcę dedykowanych dla u Profilu Standard opartego o wprowadzone dane w celu pozyskiwania Leadów na oferowane usługi.
 18. Wersja mobilna – Portal www.wizytadomowa.pl dostępny w pod adresem wizytadomowa.pl, dedykowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
 19. Wydawca – WizytaDomowa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 01-991, przy ulicy Heroldów, nr 17B, lok. 18.
   

§3  Usługi świadczone przez wydawcę

 1. Wydawca:
  1. umożliwia Pacjentom korzystanie z zasobów portalu, w szczególności przeglądania profili Standard i profili Premium poprzez dedykowaną wyszukiwarkę, aplikację oraz zapoznawanie się z danymi kontaktowymi Lekarza i informacjami dotyczącymi jego usług, w tym godzinami świadczenia usługi wizyt domowych oraz wizyt stacjonarnych w Przychodni.
  2. umożliwia Pacjentom, za pośrednictwem aplikacji, uzgadnianie zasad i warunków oraz umawianie wizyt domowych Użytkowników Standard i Użytkowników Premium w celu realizacji Świadczenia Zdrowotnego.
  3. umożliwia Użytkownikom Standard i Użytkownikom Premium  udostępnianie Pacjentom informacji o swoich usługach oraz dostępności  wykonywanych Świadczeń Zdrowotnych i zmianę tych informacji.
  4. może realizować badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Pacjentów i Użytkowników Profesjonalnych.
  5. W celu prawidłowego korzystania z portalu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox, Chrome lub MS Internet Explorer 8 lub w przypadku Aplikacji Android 7.0 lub IOS 9.0.

§4  Odpowiedzialność

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane opublikowane w Profilach Standard lub Premium, ich brak lub niezgodność ze stanem faktycznym.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak, nieprawidłową lub niewłaściwą realizację Świadczenia Zdrowotnego Użytkownika Standard lub Użytkownika Premium rozumianego, jako zespół czynności lub pojedyncza czynność, mająca na celu zmianę stanu zdrowia, do co najmniej poziomu uznanego za prawidłowy i zgodny z obowiązującą wiedzą i standardami medycyny oraz Świadczeń Medycznych rozumianych, jako Świadczenie Zdrowotne realizowane w obszarze przynależnym do medycyny i farmacji.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne, nienależyte lub nieprawidłowe wykonanie usługi przez Lekarzy i podmioty, których dane są opublikowane w Profilach Standard i Premium lub innych, których dane są opublikowane na Portalu lub do których mogą prowadzić przekierowania z Portalu, w szczególności stron www Lekarzy i Przychodni.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem, ograniczeniami i z korzystania z Portalu wynikającymi z ograniczeń dostępu do sieci Internet, dysfunkcje i niestabilność sprzętową terminali Pacjentów oraz Użytkowników Profesjonalnych
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione problemy wynikające z niestabilności Portalu i Aplikacji.

§5  Warunki świadczenia usług

 1. Dostęp do Portalu i korzystanie z jego zasobów  dla Pacjentów jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.
 2. Dostęp do portalu i korzystanie z jego zasobów i funkcji przewidzianych dla Użytkowników Standard w ramach realizacji Profili Standard jest odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem, i musi być poprzedzony przez prawidłowo przeprowadzonym procesem rejestracji. 
 3. Dostęp do portalu przewidzianych i korzystanie z jego zasobów i funkcji przewidzianych dla Użytkowników Premium jest odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem, i musi być poprzedzony prawidłowo przeprowadzonym procesem rejestracji.
 4. Wydawca może udzielić rabatu częściowego lub całościowego Użytkownikowi Profesjonalnemu zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy stronami.
 5. Abonament na publikację profilu dla Użytkownika Standard i Premium trwa 12 miesięcy, począwszy od dnia rejestracji (okres rozliczeniowy) i nie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy bez zgody Użytkownika Profesjonalnego, o ile Wydawca nie udzieli Wydawcę rabatu wynoszącego 100%  opłat wyszczególnionych w cenniku.
 6. Każdy Użytkownik Profesjonalny musi wyrazić zgodę na odpłatną publikację Profilu Standard lub Profilu Premium, w tym na odpłatne przedłużenie abonamentu obejmującego publikacje każdego z tych profili.
 7. Zgoda na przedłużenie publikacji profilu Użytkownika Profesjonalnego, o której mowa w §5 pkt 6,  skutkuje naliczeniem opłat za publikację w ramach kolejnego okresu rozliczeniowego zgodnie z aktualnym cennikiem.
 8. W przypadku rezygnacji z przedłużenia abonamentu Profil Profesjonalisty może zostać skutecznie usunięty z Portalu.
 9. Wydawca rezerwuje sobie prawo do wystawienia faktury elektronicznej, na co Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin. W przypadku żądania wystawienia i przesłania faktury papierowej drogą pocztową, Wydawca rezerwuje sobie prawo do obciążenia Użytkownika Profesjonalnego opłatą administracyjną w wysokości 5 zł brutto.
 10. Użytkownik Profesjonalny jest zobligowany do opłacenia prawidłowo wystawionej faktury w terminie płatności 14 dni od jej dostarczenia. Faktura będzie obejmować opłatę za publikację Profilu zgodnie z cennikiem i niniejszym regulaminem.
 11. Płatność za publikację profilu Użytkownika Standard i Użytkownika Premium może odbywać się za pośrednictwem przelewu bankowego lub płatności on-line, jeżeli takowe udostępnia wydawca na portalu.
 12. W przypadku rażących opóźnień w opłacie faktury, o której mowa w § 5 pkt. 9,  Wydawca rezerwuje  sobie prawo do czasowego zawieszenia publikacji profilu Użytkownika Profesjonalnego, do dnia opłacenia faktury.
 13. Korzystanie przez Użytkowników Standard i Użytkowników Premium z portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika Standard lub Użytkownika Premium (przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego) będzie ona obowiązywać tego użytkownika w zaakceptowanym kształcie, aż do wygaśnięcia abonamentu.
 14. Każdy Użytkownik Profesjonalny, realizujący Świadczenie Zdrowotne wobec Pacjentów w ramach obsługi Leadów pozyskanych za pośrednictwem Portalu, jest zobowiązany do terminowej – w trybie i czasie uzgodnionym z Pacjentem, prawidłowej i profesjonalnej realizacji Świadczenia Zdrowotnego zgodnie aktualną wiedzą i powszechnie uznanymi standardami medycznymi.
 15. Każdy Użytkownik Standard może posiadać tylko jeden Profil Standard w danej specjalizacji medycznej.
 16. Każdy użytkownik Premium może posiadać nieograniczoną liczbę profili Premium z zastrzeżeniem, że w części dot. danych Lekarza – (tj. jego danych osobowych i dot. specjalizacji)  będzie każdorazowo wyszczególniony inny Lekarz lub ten sam Lekarz, ale z inną specjalizacją i nie więcej niż trzy. 

§5  Profile lekarzy

 1. Utworzenie Profilu Standard  lub Premium Lekarza wymaga podania minimum: imienia i nazwiska, specjalizacji, miasta, adresu e-mail.
 2. W polach rejestracji można wpisywać wyłącznie informacje przewidziane dla danego pola, zgodnie z informacją systemową oznaczającą każde z pól.
 3. Użytkownik Standard i Użytkownik Premium, wypełniający profil rejestracji, jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych i informacji, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej niniejszym regulaminem i obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.
 4. Rejestracja Użytkownika Standard i Użytkownika Premium jest jednoetapowa.
  • Użytkownik Standard i Użytkownik Premium wprowadza w określone pola dane zgodnie z ich przeznaczeniem i dokonuje wyboru i potwierdzenia hasła. Po prawidłowym wprowadzeniu danych i określeniu haseł oraz zaakceptowaniu niezbędnych zgód dot. regulaminu, Polityki Prywatności, przetwarzania danych i wciśnięciu przycisku potwierdzającego rejestrację, dane zostaną opublikowane na portalu.
  • Przeprowadzanie rejestracji i skuteczne zakończenie jej poprzez wciśnięcie przycisku potwierdzającego rejestrację oznacza rozpoczęcie użytkowania Portalu w trybie Użytkownika Profesjonalnego, potwierdzenie zakupu zgodnie aktualnym cennikiem i przyjęcie obowiązku dokonania opłaty za publikację profilu za pośrednictwem przelewu lub płatności on-line, chyba, że Użytkownik skorzysta z promocji zwalniającej z opłat przewidzianej przez Wydawcę.
 5. Użytkownik Standard i Użytkownik Premium w każdym momencie trwania abonamentu, począwszy od aktywacji swojego profilu, może dokonywać edycji, zmian i zmian wprowadzonych danych, uzupełnić profil o zdjęcie lub informacje dodatkowe, a także usunąć wprowadzone dane poprzez dedykowany do tego link zamieszczony w ustawieniach profilu lub przez wyrażenie woli za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Wydawcą z adresu e-mail użytego podczas procesu rejestracji lub listownie na adres wskazany przez Wydawcę.
 6. Użytkownik  Standard i użytkownik Premium  może zamieszczać wyłącznie zdjęcie lub logotyp, do których posiada prawa majątkowe. Publikacja oznacza, że posiada on wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe do opublikowanego zdjęcia lub grafiki i wyraża zgodę na udostępnienie, a w szczególności publikacje logo i jego własnego wizerunku w portalu.
 7. Zabrania się umieszczania zdjęć innych osób lub innych utworów graficznych, w szczególności niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnych ze specjalistycznych charakterem portalu.
 8. Niedozwolone jest tworzenie profili fikcyjnych, tj. opartych o nieprawdziwe dane osobowe lub informacje merytoryczne Użytkownika Standard i Użytkownika Premium.
 9. Niedozwolone jest, bez wyraźnej, wyrażanej indywidualnie, zgody Wydawcy, tworzenie profili podmiotów instytucjonalnych świadczących usługi medyczne i okołomedyczne, w miejsce Profili Standard lub Profili Premium.
 10. Niedozwolone jest utworzenie profili zawierających tytule lub opisie listy Lekarzy i  specjalizacji - takie profile powtarzalne będą redagowane, Wydawca zastrzega sobie prawo poinformowania Użytkownika Profesjonalisty o naruszeniach regulaminu i wezwaniu Użytkownika Premium do usunięcia.
 11. W przypadku korzystania z portalu niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami Prawa Wydawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Pacjenta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Pacjenta lub Użytkownika Profesjonalnego, ponadto Wydawca zastrzega sobie prawo do edycji i redakcji profili Użytkownika Premium i Użytkownika Standard w obszarach naruszających niniejszy regulamin w przypadku braku reakcji na wezwania o których mowa w §5 pkt. 11 niniejszego Regulaminu.
 12. Zdjęcie opublikowane w profilu, a niezgodne z niemniejszym Regulaminem, może zostać usunięte przez Wydawcę bez ostrzeżenia i powiadamiania Użytkownika Profesjonalnego, który wprowadził zdjęcie do profilu i zastąpione obrazkiem anonimizującym ustanowionym przez Wydawcę.
 13. Wydawca ma prawo odmówić opublikowania informacji lub je usunąć, jeżeli stwierdzi ich nieautentyczność, lub fakt wprowadzania w błąd Pacjentów Portalu.
 14. Wydawca zastrzega sobie prawo do usprawniania wpisów pod względem poprawności ich wyświetlania, bez ingerencji w zapisy merytoryczne i informacyjne profili.

§6  Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Regulamin stanowi podstawę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Wydawcą a Pacjentami i Wydawcą a Użytkownikami Profesjonalnymi.
 2. Do zawarcia umowy pomiędzy Wydawcą a Użytkownikami Profesjonalnymi dochodzi poprzez uzyskania przez Pacjenta statusu Użytkownika Profesjonalnego i rozpoczęcie korzystania z portalu w trybie przewidzianym w §5 pkt 5b.
 3. Do zawarcia umowy pomiędzy Wydawcą a Pacjentem dochodzi w momencie rozpoczęcia Usługi tj. wizyty na Portalu.
 4. Regulamin jest udostępniony Pacjentom i Użytkownikom Profesjonalnym bezpłatnie za pośrednictwem Portalu.
 5. Użytkownik Profesjonalny może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionego Profilu Standard lub Profilu Premium bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.
 6. Aby zakończyć korzystanie z zamówionej i opłaconej usługi bez żadnych dalszych zobowiązań Użytkownik Profesjonalny zobowiązany jest poinformować o tym wydawcę, co jest uznawane za jednostronne wypowiedzenie Umowy.
 7. Aby wypowiedzenie Umowy było skuteczne Użytkownik Profesjonalny jest zobowiązany do skutecznego dostarczenia wypowiedzenia drogą elektroniczną - na adres biuro(@)wizytadomowa.pl lub na adres korespondencyjny Wydawcy.
 8. W przypadkach rażącego i uporczywego naruszania Regulaminu, Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego blokowania dostępu dla Pacjentów oraz czasowego zawieszenia publikacji lub usuwania Profili Użytkowników Profesjonalnych naruszających Regulamin, przy czym w takich przypadkach Użytkownikom Profesjonalnym nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za niewykorzystany a opłacony okres w całości ani w części, zarówno w wymiarze finansowym jak i żadnym innym.
 9. Wypowiedzenie Umowy wchodzi w życie z ostatnim dniem kalendarzowym miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy.
 10. W przypadku zakończenia korzystania z zamówionej i opłaconej usługi publikacji Profilu Standard lub Profilu Premium, w trakcie trwania abonamentu Użytkownikowi Profesjonalnemu nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za niewykorzystany a opłacony okres w całości ani w części, zarówno w wymiarze finansowym jak i żadnym innym.
 11. W przypadku stwierdzenia działania niepożądanego, nakierowanego na destabilizację działania Portalu lub Aplikacji Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania dostępu do Portalu lub innych form przeciwdziałania destabilizacji w ramach Regulaminu i obowiązujących przepisów Prawa.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjenci i Użytkownicy Profesjonalni mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres e-mail biuro@wizytadomowa.pl lub listownie na adres Warszawa 01-991, ul. Heroldów, nr 17B, lok. 18.
 2. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania, jednak nie dłużej niż w trybie przewidzianym aktualnymi przepisami i regulacjami prawnymi w tym zakresie.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Użytkownik Profesjonalny posiadający Profil Standard lub Profil Premium, ma prawo do przedłużenia okresu abonamentu o czas rozpatrywania reklamacji, przy czym przedłużenie nie ogranicza roszczeń użytkownika Standard lub użytkownika Premium w przypadku oczekiwania przedłużenia abonamentu, jako podstawy reklamacyjnej.

§8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzach jest Wydawca portalu. Wydawca chroni dane osobowe Użytkowników i Użytkowników Profesjonalnych i  dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 z 29 października 1997 r.) każdy Użytkownik i Użytkownik Profesjonalny ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 2. Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wydawca przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z 18 lipca 2002 r., O Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 3. Użytkownik Profesjonalny uzupełniając profil o zdjęcie osobowe oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do zdjęcia i wyraża zgodę Wydawcy na wykorzystanie i udostępnianie swojego wizerunku w portalu WizytaDomowa.pl, zgoda nie jest udostępniona czasowo ani terytorialnie.

§9  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14. X. 2017 r. 
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu.