Regulamin

 

 

REGULAMIN PORTALU WIZYTADOMOWA.PL
Regulamin obowiązujący od 24.09.2016 roku

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Portal WizytaDomowa.pl jest portalem internetowym, którego wydawcą jest 4Effect Robert Wierzbicki, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Górczewskiej 242/4, kod 01-460,  
  NIP 836-14-17-665, REGON 750765288, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy pod nr 507894, zwany dalej wydawcą.

 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawcę, oraz korzystania przez użytkowników portalu WizytaDomowa.pl, zwany dalej portalem,  jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Użytkownik korzystający z portalu, a w szczególności dokonujący akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

 4. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 5. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
   

§2 Definicje

 1. Portal – serwis www dostępny pod adresem  www.WizytaDomowa.pl, którego właścicielem jest wydawca.

 2. Wersja mobilna – serwis www.wizytadomowa.pl dostępna w pod adresem m.wizytadomowa.pl, dedykowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

 3. Wydawca – 4Effect Robert Wierzbicki siedzibą w Warszawie (01-402) przy ul. Górczewskiej 242/4 wpisany do rejestru działalności gospodarczych przez Prezydenta Miasta Warszawy – zwany dalej  „Administratorem”

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskuje dostęp do profili lekarzy i/lub przychodni oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem portalu.

 5. Użytkownik STANDARD  – osoba prawna lub fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca zawód medyczny lub okołomedyczny, która, przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę dedykowanych dla użytkowników Standardowych tj. publikacji profilu zawodowego opartego o wprowadzone dane.

 6. Użytkownik PREMIUM  – osoba prawna lub fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która, przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej oraz uiszczeniu opłaty (z wyłączeniem dedykowanych promocji) przewidzianej podczas procesu rejestracji uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę dedykowanych dla użytkowników PREMIUM tj. publikacji profilu zawodowego opartego o wprowadzone dane i profilu przychodni, którą użytkownik PREMIUM reprezentuje. Użytkownik PREMIUM dokonując rejestracji profilu PREMUM oświadcza, iż jest upoważniony do reprezentowania przychodni i zawierania w jej imieniu umów na odległość zgodnie z regulacjami dotyczącymi umów zawieranych na warunkach specjalnych.

 7. Lekarz – Użytkownik PREMIUM zawodowo związany z usługami medycznymi, w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, masażysta.  

 8. Przychodnia – Użytkownik PREMIUM, miejsce świadczenia usług medycznych i okołomedycznych związanych z aktywnością zawodową lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, masażystów i pozostałych.  

 9. Profil STANDARD – przestrzeń informacyjno-reklamowa portalu WizytaDomowa.pl. będący wizualizacją wpisu w bazie danych, potwierdzający fakt korzystania z określonych usług portalu po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji zawierający informacje dotyczące danych lekarza: imię, nazwisko, specjalizacja, adres, e-mail, telefon, opis, godziny realizacji wizyt, zwana także usługą standard.

 10. Profil PREMIUM – przestrzeń informacyjno-reklamowa portalu WizytaDomowa.pl. będący wizualizacją wpisu w bazie danych, potwierdzający fakt korzystania z określonych usług portalu po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji zawierający informacje dotyczące danych lekarza:: imię, nazwisko, specjalizacja, adres, e-mail, adres strony www, adres profilu Facebook, adres profilu LinkedIn, telefon, opis, godziny realizacji wizyt w praktyce wizyt domowych, nazwa przychodni, adres przychodni, adres strony www przychodni, godziny pracy lekarza w przychodni, zwana także usługą premium.

 11. Strefa lekarza – przestrzeń portalu zarezerwowana dla Użytkowników STANDARD i  PREMIUM, umożliwiająca rejestrację i logowanie do Profilu Standard lub Profilu Premium

 12. Kalendarium dostępności – przestrzeń informacyjno-graficzna Profilu Standard i Profilu Premium zawierająca informacje o dostępności usługi wizyt domowych lekarza i aktywności zawodowej lekarza w przychodni.

 13. Baza danych – zbiór danych zapisanych gromadzonych  zgodnie z zasadami przyjętymi dla systemu teleinformatycznego dedykowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych portalu.

 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną. 

 15. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje użytkownika.

 16.  Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
   

§3  Usługi świadczone przez wydawcę

 1.  Wydawca:              

1. umożliwia użytkownikom korzystanie z zasobów portalu, w szczególności przeglądania profili STANDARD i profili PREMIUM poprzez dedykowaną wyszukiwarkę lub bezpośrednie wyszukiwanie lekarzy w spisie miast lub specjalizacji oraz zapoznawanie się z danymi kontaktowymi Lekarza oraz informacjami dotyczącymi jego usług, w tym godzinami świadczenia usługi wizyt domowych oraz wizyt stacjonarnych w przychodni;

2. umożliwia Użytkownikom STANDARD i PREMIUM  udostępnianie użytkownikom  portalu informacji o swoich usługach oraz dostępności  wykonywanych świadczeń i zmianę tych informacji;

3. umożliwia (w ramach profilu PREMIUM) informowanie użytkowników portalu o swoich usługach, ich dostępności oraz miejsca i czasu wykonywania pracy w przychodni oraz zmianę tych informacji;

4. umożliwia Użytkownikom PREMIUM publikowanie danych kontaktowych w tym telefonów, adresów e-mail, linków do stron www oraz profili w mediach społecznościowych;

5. może realizować badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników i Użytkowników STANDARD i PREMIUM.

       2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane opublikowane w profilach STANDARD lub PREMIUM lub ich brak lub niezgodność ze stanem faktycznym.

        3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne, nieprawidłowe wykonanie usługi przez Lekarza i podmiotów którego dane są opublikowane w profilach STANDARD lub   
          PREMIUM lub innych źródłach informacji, do których mogą prowadzić przekierowania z portalu, w szczególności stron www lekarzy, gabinetów przychodni, szpitali.

       4. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej jest PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk.
 

§4  Warunki świadczenia usług

 1. Dostęp do portalu i korzystanie z jego zasobów  dla Użytkowników jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji ani innych aktywności.

 2. Dostęp do portalu i korzystanie z jego zasobów Użytkowników STANDARD jest bezpłatny i musi być poprzedzony prawidłowo przeprowadzonym procesem rejestracji. 

 3. Dostęp do funkcji portalu przewidzianych dla Użytkowników PREMIUM jest odpłatny, zgodny z aktualnym cennikiem opublikowanym na portalu i musi być poprzedzony prawidłowo przeprowadzonym procesem rejestracji.  

 4. Publikacja profilu dla Użytkownika STANDARD i PREMIUM trwa 12 miesięcy (okres rozliczeniowy) może być przedłużone na kolejny okres rozliczeniowy bez zgody Użytkownika PREMIUM lub Użytkownika STANDARD w takim wypadku wydawca udziela Użytkownikowi PREMIUM rabatu wynoszącego 100%  opłat rejestracyjnych wyszczególnionych w cenniku.  

 5. Publikacja profilu Użytkownika PREMIUM musi być poprzedzona skutecznym przeprowadzeniem procesu rejestracji i trwa od momentu rejestracji do momentu wygaśnięcia okresu rozliczeniowego chyba, że wydawca skorzysta z opcji przewidzianych w § 4 pkt. 4.

 6. Użytkownik PREMIUM jest zobligowany do opłacenia prawidłowo wystawionej faktury, która będzie obejmować opłatę za publikację profilu zgodnie z cennikiem i niniejszym regulaminem z terminem płatności 14 dni.

         1. Wydawca rezerwuje sobie prawo do wystawienia faktury elektronicznej, na co Użytkownik PREMIUM wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin. W 
             przypadku żądania wystawienia i przesłania faktury papierowej drogą pocztową, wydawca rezerwuje sobie prawo do obciążenia Użytkownika PREMIUM
             opłatą administracyjną w wysokości 5 zł brutto.

        
  2. W przypadku rażących opóźnień w opłacie faktury o której mowa w § 4 pkt. 3  wydawca rezerwuje  sobie prawo do zmiany profilu Użytkownika PREMIUM
             na profil Użytkownika STANDARD do dnia opłaty faktury o której mowa  w wniesienia opłaty o której mowa w § 4 pkt.6.

   
 7. Płatność za publikację profilu Użytkownika PREMIUM może odbywać się za pośrednictwem przelewu bankowego lub płatności on-line jeżeli takowe udostępnia wydawca na portalu.

 8. Umowa na publikację profilu Użytkownika  PREMIUM nie podlega automatycznemu przedłużeniu po upłynięciu okresu rozliczeniowego na kolejny okres rozliczeniowy. Każdy użytkownik musi wyrazić zgodę na jego przedłużenie i dokonać ponownej aktywacji profilu poprzez opłacenie abonamentu. W przypadku rezygnacji z przedłużenia abonamentu profil może zostać skutecznie usunięty z systemu lub zmieniony na profil Użytkownika STANDARD.

  1. Przedłużenie publikacji profilu Użytkownika PREMIUM skutkujące naliczeniem opłat za publikację w ramach kolejnego okresu rozliczeniowego musi być poprzedzone zgodą Użytkownika PREMIUM.

  2. Wydawca może udzielić rabatu częściowego lub całościowego Użytkownikowi PREMIUM w procesie pierwszej rejestracji jak i po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. przedłużeniu publikacji profilu Użytkownika PREMIUM.

 9. W celu prawidłowego korzystania z portalu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox lub MS Internet Explorer 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek. 

 10. Wydawca zastrzega sobie prawo świadczenia usług dla Użytkowników STANDARD i Użytkowników PREMIUM wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkowników PREMIUM i Użytkowników STANAARD.

 11. Korzystanie przez Użytkowników STANDARD i Użytkowników PREMIUM z portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika STANDARD lub Użytkownika PREMIUM (przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego) będzie ona obowiązywać tego użytkownika w zaakceptowanym kształcie, aż do wygaśnięcia abonamentu.

 12. Każdy Użytkownik STANDARD może posiadać tylko jeden profil STANDARD w danej specjalizacji medycznej.

 13. Każdy użytkownik PREMIUM może posiadać nieograniczoną liczbę profili PREMIUM z zastrzeżeniem, że w części dot. profilu Lekarza będzie każdorazowa wyszczególniony inny Lekarz lub ten sam lekarz ale z inną specjalizacją.

 14. Niedozwolone jest tworzenie fikcyjnych (opartych o nieprawdziwe dane osobowe i informacje merytoryczne) profili Użytkownika STANDARD i Użytkownika PREMIUM.

 15. Niedozwolone jest utworzenie profili wspólnych dla kilku Użytkowników PREMIUM - takie profile powtarzalne będą redagowane, wydawca zastrzega sobie prawo poinformowaniu Użytkownika o naruszeniach regulaminu i wezwaniu Użytkownika Premium do usunięcia.

 16. W przypadku korzystania z portalu niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, wydawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika lub użytkownika PREMIUM, ponadto wydawca zastrzega sobie prawo do edycji i redakcji profili Użytkownika Premium i Użytkownika STANDARD w obszarach naruszających niniejszy regulamin. 

 17. W przypadkach rażącego naruszania regulaminu wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania profili naruszających regulamin bez prawa do odszkodowania przez Użytkownika STANDARD i Użytkownika PREMIUM.

§5  Profile lekarzy

 1. Utworzenie Profilu STANDARD lekarza wymaga podania minimum imienia i nazwiska, specjalizacji, miasta, adresu e-mail.

 2. Utworzenie Profilu PREMIUM lekarza wymaga podania minimum imienia i nazwiska, specjalizacji, miasta, adresu e-mail oraz nazwy przychodni i adresu przychodni.

 3. W polach rejestracji można wpisywać wyłącznie informacje przewidziane dla danego pola, zgodnie z informacją systemową oznaczającą każde z pól.

 4. Użytkownik STANDARD i Użytkownik PREMIUM wypełniający profil rejestracji jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych i informacji, pod rygorem odpowiedzialności.

 5. Rejestracja Użytkownika STANDARD i Użytkownika PREMIUM jest jednoetapowa.

  1. W procesie rejestracji Użytkownik Standard i Użytkownik PREMIUM wprowadza w określone pola informacje zgodnie z ich przeznaczeniem i dokonuje wyboru i potwierdzenia hasła. Po ich wprowadzeniu i zaakceptowaniu zgód dot. regulaminu, Polityki Prywatności i zgody na przetwarzanie danych i wciśnięciu przycisku potwierdzającego rejestrację dane zostaną opublikowane.

  2. Przeprowadzanie rejestracji i skuteczne zakończenie jej poprzez wciśnięcie przycisku potwierdzającego rejestrację oznacza, w przypadku profilu Użytkownika, PREMIUM potwierdzenie zakupu zgodnie aktualnym abonamentem i przyjęcie obowiązku dokonania opłaty za publikację profilu za pośrednictwem przelewu lub płatności on-line, chyba, że Użytkownik Premium skorzysta z promocji przewidzianej przez wydawcę obejmującej 100% opłaty abonamentowej.

 6. Użytkownik STANDARD i Użytkownik PREMIUM w każdym momencie trwania abonamentu począwszy od aktywacji swojego profilu może dokonywać edycji, zmian i zmian wprowadzonych danych, uzupełnić profil o zdjęcie lub informacje dodatkowe w tym linki do własnych profili w mediach społecznościowych, a także usunąć profil poprzez dedykowany do tego link zamieszczony w ustawieniach profilu.

 7. Użytkownik PREMIUM  może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie lub logotyp, do których posiada prawa majątkowe. Publikacja oznacza, że posiada on wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe do opublikowanego zdjęcia lub grafiki i wyraża zgodę na udostępnienie zdjęcia lub logo, a w szczególności publikacje logo i jego własnego wizerunku w portalu.

 8. Zabrania się umieszczania zdjęć innych osób lub innych utworów graficznych, w szczególności niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnych ze specjalistycznych charakterem portalu.

 9. Użytkownik STANDARD i Użytkownik PREMIUM w każdym momencie trwania abonamentu począwszy od aktywacji swojego profilu może dokonać usunięcia profilu i wszystkich wprowadzonych danych.  

 10. Zdjęcie opublikowane w profilu, a niezgodne z niemniejszym regulaminem może zostać usunięte przez wydawcę bez ostrzeżenia i powiadamiania użytkownika PREMIUM, który wprowadził zdjęcie do profilu.

 11. Wydawca ma prawo odmówić opublikowania informacji lub je usunąć, jeżeli stwierdzi ich nieautentyczność lub fakt wprowadzania w błąd użytkowników portalu.
   

§6  Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Regulamin stanowi podstawę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy wydawcą a użytkownikami. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z portalu.

 2. Regulamin jest udostępniony użytkownikom bezpłatnie za pośrednictwem portalu gwarancją jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionego profilu STANDARD i profilu PREMIUM bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

 4. Aby zakończyć korzystanie z zamówionej i opłaconej usługi bez żadnych dalszych zobowiązań użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym wydawcę, co jest uznawane za jednostronne wypowiedzenie umowy.

 5. Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne użytkownik jest zobowiązany do skutecznego dostarczenia wypowiedzenia drogą elektroniczną - na adres biuro(@)wizytadomowa.pl lub na adres korespondencyjny wydawcy.

 6. Wypowiedzenie umowy wchodzi w życie z ostatnim dniem kalendarzowym miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.

 7. W przypadku zakończenia korzystania z zamówionej i opłaconej usługi (profil PREMIUM) w trakcie trwania abonamentu, za niewykorzystany a opłacony okres, użytkownikowi PREMIUM nie przysługuje zwrot wniesionych opłat, w całości ani w części.
   

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres biuro@wizytadomowa.pl  lub telefonicznie pod numerem tel.:  
  +48 517 33 99 91 w godzinach pracy portalu 9:00-17:00.

 2. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania.

 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji użytkownik PREMIUM posiadający wykupiony profil PREMIUM, ma prawo do przedłużenia okresu abonamentu o czas rozpatrywania reklamacji, przy czym przedłużenie nie ogranicza roszczeń użytkownika STANDARD lub użytkownika PREMIUM w przypadku oczekiwania przedłużenia abonamentu jako podstawy reklamacyjnej.
   

§8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem wpisanych przez Użytkownika w formularzach zamówień danych osobowych jest wydawca portalu. Wydawca chroni dane osobowe użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 z 29 października 1997 r.) każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 2. Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wydawca przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 3. Lekarz uzupełniając profil o zdjęcie osobowe oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do zdjęcia i wyraża zgodę Wydawcy na wykorzystanie i udostępnianie swojego wizerunku w portalu WizytaDomowa.pl , zgoda nie jest udostępniona czasowo ani terytorialnie.

§9  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2016 r. 

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach portalu.

   

***

Regulamin obowiązujący do 24.09.2016 roku.

 

REGULAMIN PORTALU WIZYTADOMOWA.PL
 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Portal WizytaDomowa.pl jest portalem internetowym, którego wydawcą jest 4Effect Robert Wierzbicki, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Górczewskiej 242/4, kod 01-460,  NIP 836-14-17-665, REGON 750765288, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy pod nr 507894, zwany dalej wydawcą.

 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawcę, oraz korzystania przez użytkowników portalu WizytaDomowa.pl, zwany dalej portalem,  jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Użytkownik korzystający z portalu, a w szczególności dokonujący akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
   

§ 2 Definicje

 1. Portal  –  serwis www dostępny pod adresem  www.WizytaDomowa.pl, którego właścicielem jest wydawca.

 2. Wersja mobilna – serwis www.wizytadomowa.pl dostępna w pod adresem m.wizytadomowa.pl, dedykowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

 3. Wydawca  - 4Effect Robert Wierzbicki siedzibą w Warszawie (01-402) przy ul. Erazma Ciołka 12/412 wpisany do rejestru działalności gospodarczych przez Prezydenta Miasta Warszawy – zwany dalej  „Administratorem”

 4. Użytkownik STANDARD  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskuje dostęp do profili Lekarzy oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem portalu.

 5. Użytkownik PREMIUM  – osoba prawna lub fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która , przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej oraz uiszczeniu opłaty przewidzianej podczas procesu rejestracji uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę dedykowanych dla użytkowników PREMIUM.

 6. Lekarz  – Użytkownik PREMIUM zawodowo związany z usługami medycznymi, w szczególności: lekarz, specjalista, pielęgniarka, rehabilitant.  

 7. Przychodnia – Użytkownik PREMIUM, miejsce świadczenia usług związanych z aktywnością zawodową lekarzy. 

 8. Profil Standard – przestrzeń informacyjno-reklamowa portalu WizytaDomowa.pl. będący wizualizacją wpisu w bazie danych, potwierdzający fakt korzystania z określonych usług portalu po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji zawierający informacje dotyczące danych lekarza: imię, nazwisko, specjalizacja, adres, e-mail, telefon, opis, godziny realizacji wizyt, zwana także usługą standard.

 9. Profil Premium – przestrzeń informacyjno-reklamowa portalu WizytaDomowa.pl. będący wizualizacją wpisu w bazie danych, potwierdzający fakt korzystania z określonych usług portalu po przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji zawierający informacje dotyczące danych lekarza:: imię, nazwisko, specjalizacja, adres, e-mail,adres strony www, adres profilu Facebook, adres profilu LinkedIn,  telefon, opis, godziny realizacji wizyt w praktyce wizyt domowych, nazwa przychodni, adres przychodni, adres strony www przychodni, godziny pracy lekarza w przychodni, zwana także usługą premium.

 10. Strefa lekarza – przestrzeń portalu zarezerwowana dla użytkowników PREMIUM, umożliwiająca rejestrację i logowanie do Profilu Standard lub Profilu Premium

 11. Kalendarium dostępności – przestrzeń informacyjno-graficzna Profilu Standard i Profilu Premium zawierająca informacje o dostępności usługi wizyt domowych lekarza i aktywności zawodowej lekarza w przychodni.

 12. Baza danych – zbiór danych zapisanych gromadzonych  zgodnie z zasadami przyjętymi dla systemu teleinformatycznego dedykowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych portalu.

 13. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną. 

 14. Sesja - okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje użytkownika.

 15. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

 16. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 17. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§3. Usługi świadczone przez wydawcę

Wydawca:              

 1. Umożliwia użytkownikom korzystanie z zasobów portalu, w szczególności przeglądania profili STANDARD i profili PREMIUM poprzez dedykowaną wyszukiwarkę lub bezpośrednie wyszukiwanie lekarzy w spisie miast lub specjalizacji oraz zapoznawanie się z danymi kontaktowymi lekarza oraz informacjami dotyczącymi jego usług, w tym cennikiem oraz godzinami świadczenia usługi wizyt domowych oraz wizyt stacjonarnych w przychodni.

 2. Umożliwia użytkownikom PREMIUM  informowanie pacjentów o swoich usługach oraz  dostępności i zmianę tych informacji.

 3. Umożliwia (w ramach profilu PREMIUM) informowanie pacjentów o swoich usługach, ich dostępności oraz miejsca i czasu wykonywania pracy w przychodni oraz zmianę tych informacji .

 4. Umożliwia użytkownikom PREMIUM publikowanie danych kontaktowych w tym telefonów, adresów e-mail, linków do stron www oraz profili w mediach społecznościowych.

 5. Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników i użytkowników PREMIUM.

 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane opublikowane w profilach STANDARD lub PREMIUM lub ich brak lub niezgodność ze stanem faktycznym.

 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne, nieprawidłowe wykonanie usługi przez lekarza, gabinetu medycznego, przychodni, szpitala, którego dane są opublikowane w profilach STANDARD lub PREMIUM lub innych źródłach informacji, do których mogą prowadzić przekierowania z portalu, w szczególności stron www lekarzy, gabinetów przychodni, szpitali.

 8. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej jest PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk.

§4  Warunki świadczenia usług

 1. Dostęp do portalu i korzystanie z jego zasobów  dla użytkowników STANDARD jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji ani innych aktywności.

 2. Dostęp do zasobów portalu przewidzianych dla użytkowników PREMIUM korzystających z profili STANDARD jest bezpłatny, musi być poprzedzony prawidłowo przeprowadzonym procesem rejestracji. 

 3. Dostęp do zasobów portalu przewidzianych dla użytkowników PREMIUM korzystających z profili PREMIUM jest odpłatny, zgodny z aktualnym cennikiem opublikowanym na portalu i musi być poprzedzony prawidłowo przeprowadzonym procesem rejestracji. 

 4. Publikacja profilu PREMIUM odbywa się po opłaceniu przez użytkownika PREMIUM abonamentu przewidzianego w aktualnym cenniku, z wyłączeniem sytuacji, w którym wydawca dopuszcza wyłączenie opłacenia abonamentu, będzie to jednak publikacja ograniczona czasowo do okresu ustalonego pomiędzy administratorem a użytkownikiem. Po tym okresie użytkownikowi PREMIUM przysługuje prawo do opłacenia abonamentu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury sprzedażowej przez Wydawcę. W przypadku rezygnacji z dokonania płatności profil może zostać skutecznie usunięty z systemu.

 5. Płatność za publikację profilu PREMIUM może odbywać się na podstawie przelewu lub płatności on-line będących częścią portalu.

 6. Płatność za publikację profili PREMIUM nie podlega automatycznemu przedłużeniu po upłynięciu abonamentu, każdy użytkownik musi wyrazić zgodę na jego przedłużenie i dokonać ponownej aktywacji profilu poprzez opłacenie abonamentu. W przypadku rezygnacji z przedłużenia abonamentu profil może zostać skutecznie usunięty z systemu.

 7. W celu prawidłowego korzystania z portalu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox lub MS Internet Explorer 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek. 

 8. Wydawca zastrzega sobie prawo świadczenia usługi PREMIUM wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez użytkownika PREMIUM.

 9. Korzystanie przez użytkownika PREMIUM z portalu jest traktowane jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówieniowego) będzie ona obowiązywać tego użytkownika w zaakceptowanym kształcie, aż do wygaśnięcia abonamentu.

 10. Każdy użytkownik PREMIUM może posiadać tylko jeden profil STANDARD.

 11. Każdy użytkownik PREMIUM może posiadać nieograniczoną liczbę profili PREMIUM.  

 12. Niedozwolone jest utworzenie profili wspólnych dla kilku użytkowników PREMIUM takie profile powtarzalne będą usuwane.

 13. W przypadku korzystania z portalu niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, wydawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika lub użytkownika PREMIUM.

§5. Profile lekarzy

 1. Utworzenie Profilu STANDARD lekarza wymaga podania minimum imienia i nazwiska, specjalizacji, miasta, adresu e-mail.

 2. Utworzenie Profilu PREMIUM lekarza wymaga podania minimum imienia i nazwiska, specjalizacji, miasta, adresu e-mail oraz nazwy przychodni i adresu przychodni.

 3. W polach rejestracji można wpisywać wyłącznie informacje przewidziane dla danego pola, zgodnie z informacją systemową oznaczającą każde z pól.

 4. Użytkownik PREMIUM wypełniający profil rejestracji jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych i informacji, pod rygorem odpowiedzialności.

 5. Rejestracja jest dwuetapowa. W pierwszym etapie użytkownik PREMIUM wprowadza w określone pola informacje zgodnie z ich przeznaczeniem i dokonuje wyboru i potwierdzenia hasła. Aby wprowadzone dane zostały opublikowane użytkownik PREMIUM  jest zobligowany aktywować konto za pośrednictwem linku aktywującego przesłanego na wskazany w rejestracji adres e-mail, a w przypadku profilu PREMIUM opłacić abonament za pośrednictwem przelewu lub płatności on-line.

 6. Użytkownik PREMIUM w każdym momencie trwania abonamentu począwszy od aktywacji swojego profilu może dokonywać edycji, zmian i zmian wprowadzonych danych, uzupełnić profil o zdjęcie lub informacje dodatkowe w tym linki do własnych profili w mediach społecznościowych, a także usunąć profil poprzez dedykowany do tego link zamieszczony w ustawieniach profilu.

 7. Użytkownik PREMIUM  może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie lub logotyp, do których posiada prawa majątkowe. Publikacja oznacza, że posiada on wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe do opublikowanego zdjęcia lub grafiki i wyraża zgodę na udostępnienie zdjęcia lub logo, a w szczególności publikacje logo i jego własnego wizerunku w portalu.

 8. Zabrania się umieszczania zdjęć innych osób lub innych utworów graficznych, w szczególności niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnych ze specjalistycznych charakterem portalu.

 9. Użytkownik PREMIUM w każdym momencie trwania abonamentu począwszy od aktywacji swojego profilu może dokonać usunięcia profilu i wszystkich wprowadzonych danych.  

 10. Zdjęcie opublikowane w profilu, a niezgodne z niemniejszym regulaminem może zostać usunięte przez wydawcę bez ostrzeżenia i powiadamiania użytkownika PREMIUM, który wprowadził zdjęcie do profilu.

 11. Wydawca ma prawo odmówić opublikowania informacji lub je usunąć, jeżeli stwierdzi ich nieautentyczność lub fakt wprowadzania w błąd użytkowników portalu.

§6 Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Regulamin stanowi podstawę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy wydawcą a użytkownikami. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z portalu.

 2. Regulamin jest udostępniony użytkownikom bezpłatnie za pośrednictwem portalu gwarancją jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionego profilu STANDARD i profilu PREMIUM bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

 4. Aby zakończyć korzystanie z zamówionej i opłaconej usługi bez żadnych dalszych zobowiązań użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym wydawcę, co jest uznawane za wypowiedzenie umowy.

 5. Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne użytkownik jest zobowiązany do skutecznego dostarczenia wypowiedzenia drogą elektroniczną - na adres biuro(@)wizytadomowa.pl lub na adres korespondencyjny wydawcy.

 6. Wypowiedzenie umowy wchodzi w życie z ostatnim dniem kalendarzowym miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.

 7. W przypadku zakończenia korzystania z zamówionej i opłaconej usługi (profil PREMIUM) w trakcie trwania abonamentu, za niewykorzystany a opłacony okres, użytkownikowi PREMIUM nie przysługuje zwrot wniesionych opłat, w całości ani w części.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres biuro@wizytadomowa.pl  lub telefonicznie pod numerem tel.:  +48 608 663 118 w godzinach pracy portalu 9:00-17:00.

 2. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania.

 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji użytkownik PREMIUM posiadający wykupiony profil PREMIUM, ma prawo do przedłużenia okresu abonamentu o czas rozpatrywania reklamacji, przy czym przedłużenie nie ogranicza roszczeń użytkownika STANDARD lub użytkownika PREMIUM w przypadku oczekiwania przedłużenia abonamentu jako podstawy reklamacyjnej.

§8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem wpisanych przez Użytkownika w formularzach zamówień danych osobowych jest wydawca portalu. Wydawca chroni dane osobowe użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 z 29 października 1997 r.) każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 2. Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wydawca przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§9  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 grudnia 2013 r. 

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach portalu.