Prywatność

Polityka prywatności portalu WizytaDomowa.pl

Wstęp

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez WizytaDomowa.pl sp. z o.o. wpisaną do ewidencji KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000683958, realizująca działalność siedzibą pod adresem: 01-991,Warszawa, ulica Heroldów nr 17B lok. 18. Nr REGON: 367616596, nrNIP: 1182147748, zwany dalej „Administratorem” w ramach portalu WizytaDomowa.pl, zwanym dalej „portal”. Szczegóły dotyczące świadczonej usługi są opublikowane w regulaminie portalu pod adresem www.wizytadomowa.pl/s/regulamin.
 2. Administrator w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług portalu i usług oferowanych za jego pośrednictwem.Ze względu na wysokie standardy, jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo danych Użytkowników portalu
 3. Profesjonalne korzystanie z jego usług Portalu wymaga pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu Użytkownika Profesjonalnego oraz każdorazowego logowania do profilu Użytkownika Profesjonalnego w celu zmiany jakichkolwiek danych dotyczących Użytkownika Profesjonalnego.
 4. Administrator dopuszcza Użytkownikom korzystanie z portalu na dwóch poziomach:

a) nie wymagające rejestracji – dla Użytkowników zwanych dalej Użytkownikami Zwykłymi
b) wymagające rejestracji – dla Użytkowników zwanych dalej Użytkownikami Profesjonalnymi.

Rejestracja

 1. W celu skorzystania z części sług oferowanych przez Administratora w ramach portalu przez Użytkowników Zwykłych nie jest wymagana rejestracja, Administrator dopuszcza udostepnienie Administratorowi danych w postaci adresu e-mail przez Użytkownika Zwykłego w celu poinformowania go o aktualizacji oferty Portalu. Przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z tą samą starannością.
 2. W celu skorzystania z pełni usług oferowanych przez Portal, w części przypadków zarówno, wobec osób jak i podmiotów, wymagane jest dokonanie przez Użytkowników Profesjonalnych rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem osób upoważnionych przez Administratora – drogą telefoniczną. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z tą samą starannością.
 3. W celu przeprowadzenie skutecznej rejestracji w formularzu rejestracyjnym (lub przedstawicielowi Administratora) Użytkownik Profesjonalny powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail,adres, numer telefonu stacjonarnego (opcjonalnie komórkowego), opcjonalnie godziny realizacji aktywności zawodowych, nazwę i dane kontaktowe przychodni, dane kontaktowe do przychodni oraz godziny realizacji świadczeń w przychodni a w przypadku wystawienia Faktury VAT także dane podmiotu gospodarczego wraz z numerem NIP.
 4. Login Użytkownika Profesjonalnego każdorazowo stanowi jego adres e-mail zaś hasło niezbędne do logowania zarejestrowanego jest wybierane przez użytkownika podczas procesu rejestracji. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła, danych teleadresowych w każdym momencie, a także ich usunięcie z bazy na żądanie.
 5. Rejestrując się Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi oraz opcjonalnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż: zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta; użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną z wykorzystaniem następujących danych:

  WizytaDomowa.pl
  Warszawa, 01-991
  Heroldów nr 17B lok.
  e-mail: biuro@wizytadomowa.pl

   
 6. Powierzenie danych osobowych Administratorowi następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail lub poprzez udzielenie zgody w rozmowie telefonicznej.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Administratorowi lub podmiotów współpracujących z Administratorem kierowanych na adres pocztowy, adres poczty elektronicznej Użytkownika Profesjonalnego lub telefonicznie na podane dane kontaktowe wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym.
 8. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji wymaganych danych określonych w poszczególnych regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z usług portalu przewidzianych dla Użytkowników Profesjonalnych.
 9. Dane osobowe Użytkowników zebrane przez Administratora na skutek świadczenia na ich rzecz usług, przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Administratorem danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach świadczenia przez niego usług jest WizytaDomowa.pl sp. z o.o. Zbiór danych osobowych zebranych przez Administratora zgłaszany jest przez Administratora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Każdy, kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia Użytkownikom Zwykłym jak i Użytkownikom Profesjonalnym możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług. Administrator może odmówić jednak wykluczenia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 11. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach wynajętych przez Administratora, pracujących w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 12. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych współpracowników Administratora zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL.
 13. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z firmą zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności i wykorzystania portalu i nie zawierają danych osobowych użytkowników.
 15. Wszelkie płatności mogą być realizowane bezpośrednio przez rejestrującego się w oparciu o fakturę przesłaną przez Administratora lub warunkowo w sposób pośredni - za pośrednictwem zewnętrznej instytucji płatniczej. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

"Cookies"

 1. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z usług portalu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „cookies” nie mają na celu identyfikacji użytkowników. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  zapamiętania informacji o użytkowniku;
  umożliwienia korzystania z niektórych funkcji;
 3. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak uniemożliwi to korzystanie z niektórych usług oferowanych przez portal.

Linkowanie

 1. Administrator umieszcza na stronach portalu odnośniki do stron trzecich, dopuszcza także w procesie rejestracji umieszczanie przez Użytkowników Profesjonalnych odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.

Dziennik zdarzeń

 1. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do portalu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje.
 2. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, model telefonu, rodzaj, typ i wersję systemu administrującego urządzenie mobilnym, język przeglądarki internetowej, data i godzina przesłania żądania, lokalizację oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto użytkownika.

Komunikacja

 1. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać swoje usługi.
 2. Adres e-mail użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie usług portalu lub celu poinformowania go o aktualizacji oferty Portalu.

Treści niepożądane

 1. Administrator przykłada szczególną staranność do bieżącego monitorowania i likwidowania w portalu wszelkich treści, w szczególności wpisów Użytkowników Profesjonalnych, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej, etnicznej czy dyskryminacji ze względu na płeć, a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne lub niezgodnych z regulaminem portalu.

Zmiany

 1. Treść niniejszej Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron portalu.
 2. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutekrozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług droga elektroniczną a także na skutek ciągłego rozwoju portalu i jego technologii.
 3. Treści zmian Polityki prywatności każdy Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratorapoprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na portalu.

Inne

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować drogą elektroniczną z wykorzystaniem następującego adresu e-mail: biuro(@)wizytadomowa.pl